Aktualno

Stališča in pripombe k predlogu Zakona o demografskem rezervnem skladu

03.08.2017

Stališča in pripombe k predlogu Zakona o demografskem rezervnem skladu
(EVA 2015-1611-0070)
 
Uvod
Upravni odbor ZDUS in Strokovni svet ZDUS sta razpravljala o predlogu Zakona o demografskem rezervnem skladu (v nadaljevanju: ZDRS). Ocenila sta, da je zakon nujno potrebno sprejeti in to v najkrajšem možnem času. Predstavniki upokojencev v različnih organih in institucijah vseskozi aktivno spremljajo in sodelujejo, kolikor jim je omogočeno, v aktivnostih za pripravo tega zakona. Z dopisom št. OP-452-2014/11 z dne 1. 12. 2014 smo na nujnost priprave zakona opozorili ministrico za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti. Ker je bila priprava zakona prenesena na ministrstvo za finance, smo jo z našimi stališči seznanili z dopisom št. 133-2017/3 z dne 31. 3. 2017. Oba dopisa prilagamo.
 
Na podlagi preučitve predloga zakona, ki je v javni razpravi, pa smo ocenili, da le-ta ne odraža poenotenih izhodišč za njegovo sprejetje. Zato smo poudarili, da je pred začetkom zakonodajnega postopka nujno potrebno uskladiti osnovna izhodišča, ki bodo demografskemu rezervnemu skladu zagotavljala neodvisnost in samostojnost tako, kot določa 79. člen Zakona o slovenskem državnem holdingu (Ur. l. RS, št. 25/14) (v nadaljevanju: ZSDH-1).
 
Kritično smo ocenil tudi dejstvo, da je tako pomemben predlog zakona dan v javno razpravo v obdobju dopustov in da pri njegovem oblikovanju ni bila v zadostni meri upoštevana Resolucija o normativni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 95/09). Tudi z nomotehničnega vidika predlog zakona ni dobro pripravljen. Določbe predloga zakona kažejo, da v bistvu ne gre za ureditev demografskega rezervnega sklada (v nadaljevanju: DRS), temveč za pristojnosti in naloge Slovenskega državnega holdinga (v nadaljevanju: SDH), ki ga že ureja poseben zakon. Podrobna analiza določb predloga zakona kaže, da se po vsebini pretežno ukvarja z nalogami SDH, da posamezne definicije niso jasno opredeljene in termini niso uporabljani enoznačno. Tako na primer ni jasno opredeljeno, kaj je »namensko«, »lastno« in »posebno« premoženje DRS. To ima lahko za posledico različna pravna tolmačenja.
 
Nadalje smo ocenili, da bi bila za odgovorno razumevanje tega predloga zakona potrebna dopolnitev ocene finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druge javno finančne blagajne, s podrobnim ovrednotenjem posledic predvidenega preoblikovanja Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. (v nadaljevanju: KAD) v DRS na obseg in strukturo obstoječega premoženja KAD.
 
Ponovno poudarjamo, da se je ZDUS od sprejema ZPIZ-2 dalje zavzemal in se še vedno, da bi bil ta izjemno pomemben zakon sprejet, kakor hitro bo mogoče, ob predpostavki, da bodo predhodno razčiščena vsa temeljna sistemska in konceptualna vprašanja.
 
Izhodišča ZDUS so:
 
1.     Zagotoviti dolgoročno stabilen vir za dodatna sredstva za pokojninsko blagajno. Iz strategije dolgožive družbe, ki jo je Vlada RS sprejela 20. 7. 2017, izhaja, da bodo demografska razmerja med tremi generacijami vplivala na mnoge družbene sisteme. Tako tudi na področje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kjer dosedanji, z zakonom opredeljeni viri, ne bodo zadostovali brez vsakoletnega povečevanja sredstev iz proračuna države.
2.     Z opredelitvijo dolgoročno učinkovitega upravljanja obstoječega premoženja KAD in zagotovitvijo stabilnih dodatnih finančnih virov s ciljem povečevanja namenskega premoženja DRS vrniti zaupanje v obstoječi sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja tako, da bodo aktivna generacija in mladi verjeli v svojo varno prihodnost v starosti.
 
Temeljni cilji, ki jih zagovarjamo:
 
1.     Samostojnost in neodvisnost DRS pri upravljanju svojih kapitalskih naložb, vključno z naložbo v Zavarovalnici Triglav. V tem okviru posebej izpostavljamo spoštovanje načel, opredeljenih v drugem poglavju predlogu ZDRS, ki niso v celoti skladna z določbami četrtega poglavja predloga ZDRS, ki opredeljuje akte upravljanja DRS, kjer se uporabljajo določila iz ZSDH-1. Ne sprejemamo predloga, po katerem SDH tudi v prihodnje upravlja s kapitalskimi naložbami v lasti DRS, vključno z vodenjem aktivnosti prodaje in uresničevanjem glasovalnih pravic na skupščinah družb s kapitalsko naložbo DRS v imenu in za račun DRS.
2.     Akumuliranje in povečevanje namenskega premoženja DRS z namenom sofinanciranja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi medgeneracijske solidarnosti.
 
Neodvisnost in avtonomnost DRS
 
ZDUS nasprotuje preoblikovanju KAD v pretežno portfeljskega vlagatelja, zato predlagamo črtanje vseh določb, ki se navezujejo na omenjeno preoblikovanje.
 
ZDUS odločno nasprotuje zahtevi po menjavi pomembnih in strateških kapitalskih naložb države v lasti sklada s portfeljskimi naložbami v lasti SDH ali Republike Slovenije (67. člen predloga ZDRS).
 
ZDUS nasprotuje tudi predlaganim ciljnim razmerjem velikosti sredstev podsklada in nepremičninske družbe (13. člen predloga ZDRS). Razmerja niso ovrednotena, določena so brez finančne analize in brez jasne utemeljitve, na podlagi česa so predlagana in kako bo njihovo doseganje vplivalo na spremembe v obsegu in strukturi obstoječega premoženja KAD v procesu preoblikovanja v DRS. Med drugim ugotavljamo, da v predlogu zakona niso opredeljene metode za vrednotenje sredstev podsklada in nepremičninske družbe, niti ni opredeljen postopek za odpravo kršitev v določenih rokih. Zakonsko določanje fiksnega razmerja je težavno in po našem mnenju nepotrebno, saj se s tem omejuje potrebno dinamičnost naložbene politike v luči prilagajanja razmeram na trgih. Naložbeni cilji morajo biti konsistentni z obveznostmi DRS, DRS pa mora biti sposoben hitrega prilagajanja in se odzivati na demografske spremembe v prihodnosti.
 
ZDUS nasprotuje tudi omejitvi izpostavljenosti do posamezne kapitalske naložbe v višini 5 % (23. člen predloga ZDRS). Le-ta bo imela za posledico (delne) odprodaje obstoječih, ki presegajo to omejitev in nezmožnost povečevanja lastniškega deleža nad to omejitvijo v kapitalskih naložbah, ki jih bo DRS v procesu upravljanja svojega premoženja ocenjeval kot primerne za doseganje optimalnih dolgoročnih donosov.
 
Izpostavljene določbe, ki se nanašajo na zahtevo po menjavah in odprodajah ključnih kapitalskih naložb v procesu preoblikovanja KAD v DRS, razumemo na način, da se preko njih želi doseči »razprodaja oziroma odtujitev pomembnih kapitalskih naložb«, kar pomeni siromašenje premoženja DRS v primerjavi z obstoječim premoženjem KAD. Po našem mnenju je nujno, da DRS ostane pomemben dolgoročen lastnik ključnih kapitalskih naložb in da s samostojnim in neodvisnim upravljanjem dosega ustrezne dividendne donose, s čimer lahko v kar največji meri zasleduje cilj povečevanja vrednosti lastnega premoženja oziroma doseženih letnih donosov kot dodatnega vira za sofinanciranje pokojninske blagajne v prihodnosti.
 
ZDUS zahteva, da se KAD preoblikuje v neodvisni avtonomni demografski rezervni sklad. To je nedvoumno določeno v 79. členu ZSDH-1, zato je potrebno sklicevanje na določbe ZSDH-1 popolnoma izločiti iz vsebine predloga ZDRS. Zakonske dikcije členov predloga ZDRS, ki opredeljujejo delovanje DRS, morajo biti opredeljene samostojno in neodvisno od določb v ZSDH-1, pri čemer je zlasti potrebno zagotoviti samostojno in neodvisno upravljanje kapitalskih naložb v lasti DRS. Zato ZDUS zahteva, da z dnem uveljavitve ZDRS preneha veljati celotno 5. poglavje ZSDH-1, ki opredeljuje vlogo KAD znotraj celovitega upravljanja kapitalskih naložb države (51., 52. in 53. člen ZSDH-1). Te določbe so v nasprotju s ključnim ciljem ZDRS, ki je zagotoviti neodvisno in samostojno upravljanje lastnega premoženja DRS.
 
Predlagamo tudi, da se naložbe v DRS na enak način, kot je v ZSDH-1 (19. člen) urejeno za naložbe v Družbi za upravljanje terjatev bank, določijo kot izjema od naložb za upravljanje, katerih je pristojen SDH.
 
Lastno premoženje in dodatni stalni viri DRS
 
ZDUS predlaga, da se na novoustanovljeni DRS poleg kapitalske naložbe v Zavarovalnici Triglav, ki je v lasti ZPIZ, v višini 34,47 %, prenese tudi kapitalska naložba v Zavarovalnici Triglav, ki je v lasti SDH, v višini 28,09 %. Ker gre za izredno pomembno rešitev predlagamo, da se le-ta (68. člen predloga ZDRS) dopolni oziroma spremeni tako, da se po novem glasi:
 
»(1) Kapitalska naložba v Zavarovalnici Triglav, d. d., v lasti ZPIZ, ki jo je KAD pridobil skladno z Zakonom o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02) in odločbama Vlade Republike Slovenije o ugotovitvi kapitalskih deležev v nenominiranem kapitalu Zavarovalnice Triglav, d. d., Ljubljana in upravičencev do teh deležev, ki sta bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 37/03 in 52/03, se v last sklada prenese neodplačno.
(2) Kapitalska naložba v Zavarovalnici Triglav, d.d., v lasti SDH, se v last sklada prenese neodplačno.
(3) Vsa potrebna opravila v zvezi s prenosom lastništva kapitalskih naložb iz prvega in drugega odstavka tega člena v svojem imenu in za svoj račun izvede sklad v roku enega meseca od uveljavitve tega zakona.
(4) Sklad s kapitalskima naložbama iz prvega in drugega odstavka tega člena ne sme razpolagati.«
 
Skladno s tem predlogom je potrebno dopolniti določbe predloga ZDRS (72. člen predloga ZDRS), ki določajo razveljavitev zakonov z dnem uveljavitve tega zakona. Prenehati mora veljati tudi 85. člen ZSDH-1, ki opredeljuje upravljanje naložbe ZPIZ v Zavarovalnici Triglav.
 
ZDUS predlaga, da se zaradi zagotavljanja temeljnega poslanstva DRS posveti vso pozornost dodatnim stalnim virom (57. člen predloga ZDRS), ker predlagani v celoti ne bodo zadostovali. Med dodatne stalne vire se določi:
-    20 % (v obstoječem predlogu ZDRS 10 %) kupnine od prodaj kapitalskih naložb Republike Slovenije v upravljanju SDH;
-    50 % (v obstoječem predlogu ZDRS 10 %) prejetih dividend od kapitalskih naložb Republike Slovenije v upravljanju SDH;
-    100 % prejetih dividend od kapitalske naložbe Republike Slovenije v Zavarovalnici Triglav, d.d. (v primeru, da SDH ohrani obstoječo naložbo v Zavarovalnici Triglav);
-    delež sredstev bodočega davka na nepremičnine (nemudoma ob uvedbi);
-    delež sredstev od koncesij na vodne vire;
-    delež od prodaje lesa pravnih in fizičnih oseb, tudi v lastništvu cerkve;
-    delež sredstev bodočega davka na finančne transakcije;
-    delež sredstev oziroma prihodkov iz demografske izravnave in
-    delež kazni od pravnih in fizičnih oseb.
 
Prenos sredstev Nepremičninskega sklada PIZ na DRS
 
ZDUS odločno nasprotuje prenosu sredstev Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o. na novoustanovljeno nepremičninsko družbo v lasti DRS. Že na organih upravljanja ZPIZ in omenjenega sklada (»stanovanjskega«) je bilo večkrat zavzeto jasno stališče, da mora nepremičninski sklad tudi v prihodnje ostati samostojna pravna družba. Njegovo poslanstvo (zagotavljanje najemnih in oskrbovanih stanovanj za upokojence in starejše) ni v nikakršni povezavi s poslanstvom DRS (zagotavljanje dodatnih sredstev za pokojninsko blagajno).
 
Organi upravljanja sklada
 
Predlagane rešitve o upravljanju sklada in v tem okviru o sestavi nadzornega sveta niso skladne z uvodno temeljno opredelitvijo vloge DRS. Temeljno izhodišče, da je DRS avtonomen in neodvisen, nas zavezujejo, da ponovno razmislimo o tem, ali je smiselno, da vlogo skupščine uresničuje Vlada RS. Prav tako se zastavlja vprašanje, ali je sestav nadzornega sveta primeren. V devetčlanskem organu ima politika večino, saj imata dve ministrstvi skupaj pet članov, ostali deležniki pa le po enega.
 
Delojemalci in delodajalci so odgovorni in prispevajo glavni vir financiranja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zato bi morali biti tudi bolj aktivno udeleženi v organih, ki bodo skrbeli za dodatno financiranje tega zavarovanja preko DRS.
 
Predlagamo tudi, da se za člane iz Zveze društev upokojencev Slovenije in Mladinskega sveta Slovenije uporabi ustreznejši izraz: predstavnik upokojenske organizacije na ravni Republike Slovenije in predstavnik mladinske organizacije na ravni Republike Slovenije.
 
Druge pripombe
 
Iz predloga zakona ni jasno razvidno, v katero sfero lastništva bo DRS sodil. Iz opredelitve le-tega bo jasna tudi zastopanost posameznih deležnikov.
 
ZDUS predlaga, da se poleg roka za imenovanje nominacijske komisije jasno določi tudi rok za imenovanje prvih članov nadzornega sveta po uveljavitvi ZDRS in temu prilagodi rok za sprejetje prvih aktov upravljanja premoženja DRS.
 
 
 
Priloga št. 1: Priprava zakona o ustanovitvi neodvisnega demografskega rezervnega sklada
 
Priloga št. 2: Ustanovitev demografskega rezervnega sklada
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         Predsednik ZDUS
                                                                                                                             Janez Sušnik
 
 
 
 
 
 
Vročeno:
-        predsedniku RS, g. Borut Pahor,
-        predsedniku Vlade RS, dr. Miro Cerar,
-        predsedniku Državnega zbora RS, dr. Milan Brglez,
-        predsedniku Državnega sveta RS, mag. Mitja Bervar,
-        poslanskim skupinam,
-        ministrstvu za finance, mag. Mateja Vraničar Erman in
-        ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anja Kopač Mrak.

aktualno vse

24.10.2017 - Končno testiranje v projektu Kooperative – iCareCoops

23.10.2017 - Zakon o dolgotrajni oskrbi v javno razpravo neusklajen z ministrstvoma za delo in finance

23.10.2017 - 70 letnica DU Domžale

23.10.2017 - Razstava ročnih del gorenjskih društev upokojencev na Kokrici

20.10.2017 - Socialni partnerji danes o predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi

20.10.2017 - Razprava različnih deležnikov glede zdravstvene zakonodaje

20.10.2017 - Slovenija razvija nove možnosti za kakovostno bivanje starejših

19.10.2017 - Kolar Celarčeva: Zakon o dolgotrajni oskrbi v javno razpravo konec tega tedna ali v začetku prihodnjega

18.10.2017 - AVTO KRKA – varna, brezhibna in ugodna vožnja. Naj bo to tudi vaš izbor!

18.10.2017 - Vabilo na javni pogovor o raznolikosti in vključenosti na delovnem mestu z naslovom Enakost pri delu

17.10.2017 - Ste vedeli, da je nordijska hoja lahko zabavna in učinkovita rekreacija za celotno telo?

17.10.2017 - Vodstvo ZDUS ne podpira morebitnega referenduma o noveli Zakona o zdravstveni dejavnosti

16.10.2017 - Vsak gram šteje

16.10.2017 - Otvoritev 4. Simbioza Giba

16.10.2017 - Okrogla miza Je lažje biti sam

16.10.2017 - Vabilo na NK - Projekt Sobivanje – Slovenija razvija nove možnosti za kakovostno bivanje starejših

13.10.2017 - Zasedanje Generalnega sveta EURAG na Dunaju

13.10.2017 - Težko je, ko vidim, da ljudje mečejo kruh stran!

12.10.2017 - Jabolko navdiha tokrat za pogumne prvake srebrne generacije

11.10.2017 - Skupščina ZZZS danes še zadnjič v sedanji sestavi

11.10.2017 - Je revnim težje v Sloveniji ali v sosednjih državah?

11.10.2017 - Simbioza Giba že četrtič dviga Slovenijo na noge! 

11.10.2017 - Vabilo na okroglo mizo Zavržena hrana v javnem sektorju

11.10.2017 - Ob prevzemu evropske nagrade za program Starejši za starejše poziv državi, naj ne bo mačehovska

11.10.2017 - Vabilo na novinarsko konferenco ZDUS 17 10 2017

10.10.2017 - Predstavitev in pogovor o sistemski ureditvi dolgotrajne oskrbe v Sloveniji

10.10.2017 - Varuh opozoril na prepočasen razvoj področja skrbi za duševno zdravje

10.10.2017 - Rožca Šonc kandidatka za Žensko leta

09.10.2017 - Na IJS danes začetek 20. multikonference Informacijska družba 2017

09.10.2017 - Vabilo na seminar projekta Testiranje v šolskem prostoru – predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

09.10.2017 - Vabilo na brezplačen ogled dokumentarnega filma "Ne me'čmo hrane stran"

06.10.2017 - Srečanje upokojencev Severne in Južne Primorske

06.10.2017 - Upokojenci v planinskem taboru

06.10.2017 - Vabilo na konferenco in javno razpravo o slovenskih demografskih izzivih

05.10.2017 - Vabljeni na Policy Jam! Ljubljana, 17. in 18. oktober

05.10.2017 - Tominškova: Pri dolgotrajni oskrbi žal ni odgovorov na ključna vprašanja

04.10.2017 - Povezovanje društev je lahko samo – pozitivno …

04.10.2017 - Vabljeni na dobrodelni koncert društva upokojencev Dravograd

04.10.2017 - Vabilo na dogodek "Iz stiske do rešitve"

04.10.2017 - Na posvetu za vzdržen sistem dolgotrajne oskrbe, ki bo pod enakimi pogoji dostopna vsem

04.10.2017 - V novi različici zakona o zdravstvenem zavarovanju še brez podrobnosti o novi dajatvi

03.10.2017 - Danes volitve članov skupščine in članov območnih svetov ZZZS

03.10.2017 - Začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma o noveli zakona zdravstveni dejavnosti

03.10.2017 - Rezultati ankete o razlogih za upokojevanje v Sloveniji (2016)

03.10.2017 - Kolar Celarčeva: Z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti se za bolnike nič ne spreminja

03.10.2017 - Kolar Celarčeva predstavila predloge za novo dajatev za dolgotrajno oskrbo

02.10.2017 - Zaključen Festival za tretje življenjsko obdobje

01.10.2017 - Voščilo ob mednarodnem dnevu starejših

29.09.2017 - Domovi za starejše v oddaji Tarča

29.09.2017 - Sklepna okrogla miza F3ŽO o prisilnem upokojevanju starejših znanstvenikov

29.09.2017 - Bančništvo za upokojence

28.09.2017 - Utrinki dogodkov na F3ŽO

27.09.2017 - Dodana vrednost prenovljene revije ZDUS Plus

27.09.2017 - Nove ugodnosti za člane društev upokojencev

26.09.2017 - 17. F3ŽO s slovesno otvoritvijo odprl vrata

26.09.2017 - Festivalska razprava izpostavila pomen strategije dolgožive družbe

25.09.2017 - Festival za 3. življenjsko obdobje bo znova iskal odgovore na izzive dolgožive družbe

25.09.2017 - Vabilo na javni posvet: “Nevroznanost za družbo: kako do boljše skrbi za zdravje možganov"

25.09.2017 - Oktobrski dogodki v Kolovratu

24.09.2017 - Kampanja ADA praznuje 10 let!