Aktualno

Stališča in pripombe k predlogu Zakona o demografskem rezervnem skladu

03.08.2017

Stališča in pripombe k predlogu Zakona o demografskem rezervnem skladu
(EVA 2015-1611-0070)
 
Uvod
Upravni odbor ZDUS in Strokovni svet ZDUS sta razpravljala o predlogu Zakona o demografskem rezervnem skladu (v nadaljevanju: ZDRS). Ocenila sta, da je zakon nujno potrebno sprejeti in to v najkrajšem možnem času. Predstavniki upokojencev v različnih organih in institucijah vseskozi aktivno spremljajo in sodelujejo, kolikor jim je omogočeno, v aktivnostih za pripravo tega zakona. Z dopisom št. OP-452-2014/11 z dne 1. 12. 2014 smo na nujnost priprave zakona opozorili ministrico za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti. Ker je bila priprava zakona prenesena na ministrstvo za finance, smo jo z našimi stališči seznanili z dopisom št. 133-2017/3 z dne 31. 3. 2017. Oba dopisa prilagamo.
 
Na podlagi preučitve predloga zakona, ki je v javni razpravi, pa smo ocenili, da le-ta ne odraža poenotenih izhodišč za njegovo sprejetje. Zato smo poudarili, da je pred začetkom zakonodajnega postopka nujno potrebno uskladiti osnovna izhodišča, ki bodo demografskemu rezervnemu skladu zagotavljala neodvisnost in samostojnost tako, kot določa 79. člen Zakona o slovenskem državnem holdingu (Ur. l. RS, št. 25/14) (v nadaljevanju: ZSDH-1).
 
Kritično smo ocenil tudi dejstvo, da je tako pomemben predlog zakona dan v javno razpravo v obdobju dopustov in da pri njegovem oblikovanju ni bila v zadostni meri upoštevana Resolucija o normativni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 95/09). Tudi z nomotehničnega vidika predlog zakona ni dobro pripravljen. Določbe predloga zakona kažejo, da v bistvu ne gre za ureditev demografskega rezervnega sklada (v nadaljevanju: DRS), temveč za pristojnosti in naloge Slovenskega državnega holdinga (v nadaljevanju: SDH), ki ga že ureja poseben zakon. Podrobna analiza določb predloga zakona kaže, da se po vsebini pretežno ukvarja z nalogami SDH, da posamezne definicije niso jasno opredeljene in termini niso uporabljani enoznačno. Tako na primer ni jasno opredeljeno, kaj je »namensko«, »lastno« in »posebno« premoženje DRS. To ima lahko za posledico različna pravna tolmačenja.
 
Nadalje smo ocenili, da bi bila za odgovorno razumevanje tega predloga zakona potrebna dopolnitev ocene finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druge javno finančne blagajne, s podrobnim ovrednotenjem posledic predvidenega preoblikovanja Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. (v nadaljevanju: KAD) v DRS na obseg in strukturo obstoječega premoženja KAD.
 
Ponovno poudarjamo, da se je ZDUS od sprejema ZPIZ-2 dalje zavzemal in se še vedno, da bi bil ta izjemno pomemben zakon sprejet, kakor hitro bo mogoče, ob predpostavki, da bodo predhodno razčiščena vsa temeljna sistemska in konceptualna vprašanja.
 
Izhodišča ZDUS so:
 
1.     Zagotoviti dolgoročno stabilen vir za dodatna sredstva za pokojninsko blagajno. Iz strategije dolgožive družbe, ki jo je Vlada RS sprejela 20. 7. 2017, izhaja, da bodo demografska razmerja med tremi generacijami vplivala na mnoge družbene sisteme. Tako tudi na področje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kjer dosedanji, z zakonom opredeljeni viri, ne bodo zadostovali brez vsakoletnega povečevanja sredstev iz proračuna države.
2.     Z opredelitvijo dolgoročno učinkovitega upravljanja obstoječega premoženja KAD in zagotovitvijo stabilnih dodatnih finančnih virov s ciljem povečevanja namenskega premoženja DRS vrniti zaupanje v obstoječi sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja tako, da bodo aktivna generacija in mladi verjeli v svojo varno prihodnost v starosti.
 
Temeljni cilji, ki jih zagovarjamo:
 
1.     Samostojnost in neodvisnost DRS pri upravljanju svojih kapitalskih naložb, vključno z naložbo v Zavarovalnici Triglav. V tem okviru posebej izpostavljamo spoštovanje načel, opredeljenih v drugem poglavju predlogu ZDRS, ki niso v celoti skladna z določbami četrtega poglavja predloga ZDRS, ki opredeljuje akte upravljanja DRS, kjer se uporabljajo določila iz ZSDH-1. Ne sprejemamo predloga, po katerem SDH tudi v prihodnje upravlja s kapitalskimi naložbami v lasti DRS, vključno z vodenjem aktivnosti prodaje in uresničevanjem glasovalnih pravic na skupščinah družb s kapitalsko naložbo DRS v imenu in za račun DRS.
2.     Akumuliranje in povečevanje namenskega premoženja DRS z namenom sofinanciranja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi medgeneracijske solidarnosti.
 
Neodvisnost in avtonomnost DRS
 
ZDUS nasprotuje preoblikovanju KAD v pretežno portfeljskega vlagatelja, zato predlagamo črtanje vseh določb, ki se navezujejo na omenjeno preoblikovanje.
 
ZDUS odločno nasprotuje zahtevi po menjavi pomembnih in strateških kapitalskih naložb države v lasti sklada s portfeljskimi naložbami v lasti SDH ali Republike Slovenije (67. člen predloga ZDRS).
 
ZDUS nasprotuje tudi predlaganim ciljnim razmerjem velikosti sredstev podsklada in nepremičninske družbe (13. člen predloga ZDRS). Razmerja niso ovrednotena, določena so brez finančne analize in brez jasne utemeljitve, na podlagi česa so predlagana in kako bo njihovo doseganje vplivalo na spremembe v obsegu in strukturi obstoječega premoženja KAD v procesu preoblikovanja v DRS. Med drugim ugotavljamo, da v predlogu zakona niso opredeljene metode za vrednotenje sredstev podsklada in nepremičninske družbe, niti ni opredeljen postopek za odpravo kršitev v določenih rokih. Zakonsko določanje fiksnega razmerja je težavno in po našem mnenju nepotrebno, saj se s tem omejuje potrebno dinamičnost naložbene politike v luči prilagajanja razmeram na trgih. Naložbeni cilji morajo biti konsistentni z obveznostmi DRS, DRS pa mora biti sposoben hitrega prilagajanja in se odzivati na demografske spremembe v prihodnosti.
 
ZDUS nasprotuje tudi omejitvi izpostavljenosti do posamezne kapitalske naložbe v višini 5 % (23. člen predloga ZDRS). Le-ta bo imela za posledico (delne) odprodaje obstoječih, ki presegajo to omejitev in nezmožnost povečevanja lastniškega deleža nad to omejitvijo v kapitalskih naložbah, ki jih bo DRS v procesu upravljanja svojega premoženja ocenjeval kot primerne za doseganje optimalnih dolgoročnih donosov.
 
Izpostavljene določbe, ki se nanašajo na zahtevo po menjavah in odprodajah ključnih kapitalskih naložb v procesu preoblikovanja KAD v DRS, razumemo na način, da se preko njih želi doseči »razprodaja oziroma odtujitev pomembnih kapitalskih naložb«, kar pomeni siromašenje premoženja DRS v primerjavi z obstoječim premoženjem KAD. Po našem mnenju je nujno, da DRS ostane pomemben dolgoročen lastnik ključnih kapitalskih naložb in da s samostojnim in neodvisnim upravljanjem dosega ustrezne dividendne donose, s čimer lahko v kar največji meri zasleduje cilj povečevanja vrednosti lastnega premoženja oziroma doseženih letnih donosov kot dodatnega vira za sofinanciranje pokojninske blagajne v prihodnosti.
 
ZDUS zahteva, da se KAD preoblikuje v neodvisni avtonomni demografski rezervni sklad. To je nedvoumno določeno v 79. členu ZSDH-1, zato je potrebno sklicevanje na določbe ZSDH-1 popolnoma izločiti iz vsebine predloga ZDRS. Zakonske dikcije členov predloga ZDRS, ki opredeljujejo delovanje DRS, morajo biti opredeljene samostojno in neodvisno od določb v ZSDH-1, pri čemer je zlasti potrebno zagotoviti samostojno in neodvisno upravljanje kapitalskih naložb v lasti DRS. Zato ZDUS zahteva, da z dnem uveljavitve ZDRS preneha veljati celotno 5. poglavje ZSDH-1, ki opredeljuje vlogo KAD znotraj celovitega upravljanja kapitalskih naložb države (51., 52. in 53. člen ZSDH-1). Te določbe so v nasprotju s ključnim ciljem ZDRS, ki je zagotoviti neodvisno in samostojno upravljanje lastnega premoženja DRS.
 
Predlagamo tudi, da se naložbe v DRS na enak način, kot je v ZSDH-1 (19. člen) urejeno za naložbe v Družbi za upravljanje terjatev bank, določijo kot izjema od naložb za upravljanje, katerih je pristojen SDH.
 
Lastno premoženje in dodatni stalni viri DRS
 
ZDUS predlaga, da se na novoustanovljeni DRS poleg kapitalske naložbe v Zavarovalnici Triglav, ki je v lasti ZPIZ, v višini 34,47 %, prenese tudi kapitalska naložba v Zavarovalnici Triglav, ki je v lasti SDH, v višini 28,09 %. Ker gre za izredno pomembno rešitev predlagamo, da se le-ta (68. člen predloga ZDRS) dopolni oziroma spremeni tako, da se po novem glasi:
 
»(1) Kapitalska naložba v Zavarovalnici Triglav, d. d., v lasti ZPIZ, ki jo je KAD pridobil skladno z Zakonom o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02) in odločbama Vlade Republike Slovenije o ugotovitvi kapitalskih deležev v nenominiranem kapitalu Zavarovalnice Triglav, d. d., Ljubljana in upravičencev do teh deležev, ki sta bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 37/03 in 52/03, se v last sklada prenese neodplačno.
(2) Kapitalska naložba v Zavarovalnici Triglav, d.d., v lasti SDH, se v last sklada prenese neodplačno.
(3) Vsa potrebna opravila v zvezi s prenosom lastništva kapitalskih naložb iz prvega in drugega odstavka tega člena v svojem imenu in za svoj račun izvede sklad v roku enega meseca od uveljavitve tega zakona.
(4) Sklad s kapitalskima naložbama iz prvega in drugega odstavka tega člena ne sme razpolagati.«
 
Skladno s tem predlogom je potrebno dopolniti določbe predloga ZDRS (72. člen predloga ZDRS), ki določajo razveljavitev zakonov z dnem uveljavitve tega zakona. Prenehati mora veljati tudi 85. člen ZSDH-1, ki opredeljuje upravljanje naložbe ZPIZ v Zavarovalnici Triglav.
 
ZDUS predlaga, da se zaradi zagotavljanja temeljnega poslanstva DRS posveti vso pozornost dodatnim stalnim virom (57. člen predloga ZDRS), ker predlagani v celoti ne bodo zadostovali. Med dodatne stalne vire se določi:
-    20 % (v obstoječem predlogu ZDRS 10 %) kupnine od prodaj kapitalskih naložb Republike Slovenije v upravljanju SDH;
-    50 % (v obstoječem predlogu ZDRS 10 %) prejetih dividend od kapitalskih naložb Republike Slovenije v upravljanju SDH;
-    100 % prejetih dividend od kapitalske naložbe Republike Slovenije v Zavarovalnici Triglav, d.d. (v primeru, da SDH ohrani obstoječo naložbo v Zavarovalnici Triglav);
-    delež sredstev bodočega davka na nepremičnine (nemudoma ob uvedbi);
-    delež sredstev od koncesij na vodne vire;
-    delež od prodaje lesa pravnih in fizičnih oseb, tudi v lastništvu cerkve;
-    delež sredstev bodočega davka na finančne transakcije;
-    delež sredstev oziroma prihodkov iz demografske izravnave in
-    delež kazni od pravnih in fizičnih oseb.
 
Prenos sredstev Nepremičninskega sklada PIZ na DRS
 
ZDUS odločno nasprotuje prenosu sredstev Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o. na novoustanovljeno nepremičninsko družbo v lasti DRS. Že na organih upravljanja ZPIZ in omenjenega sklada (»stanovanjskega«) je bilo večkrat zavzeto jasno stališče, da mora nepremičninski sklad tudi v prihodnje ostati samostojna pravna družba. Njegovo poslanstvo (zagotavljanje najemnih in oskrbovanih stanovanj za upokojence in starejše) ni v nikakršni povezavi s poslanstvom DRS (zagotavljanje dodatnih sredstev za pokojninsko blagajno).
 
Organi upravljanja sklada
 
Predlagane rešitve o upravljanju sklada in v tem okviru o sestavi nadzornega sveta niso skladne z uvodno temeljno opredelitvijo vloge DRS. Temeljno izhodišče, da je DRS avtonomen in neodvisen, nas zavezujejo, da ponovno razmislimo o tem, ali je smiselno, da vlogo skupščine uresničuje Vlada RS. Prav tako se zastavlja vprašanje, ali je sestav nadzornega sveta primeren. V devetčlanskem organu ima politika večino, saj imata dve ministrstvi skupaj pet članov, ostali deležniki pa le po enega.
 
Delojemalci in delodajalci so odgovorni in prispevajo glavni vir financiranja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zato bi morali biti tudi bolj aktivno udeleženi v organih, ki bodo skrbeli za dodatno financiranje tega zavarovanja preko DRS.
 
Predlagamo tudi, da se za člane iz Zveze društev upokojencev Slovenije in Mladinskega sveta Slovenije uporabi ustreznejši izraz: predstavnik upokojenske organizacije na ravni Republike Slovenije in predstavnik mladinske organizacije na ravni Republike Slovenije.
 
Druge pripombe
 
Iz predloga zakona ni jasno razvidno, v katero sfero lastništva bo DRS sodil. Iz opredelitve le-tega bo jasna tudi zastopanost posameznih deležnikov.
 
ZDUS predlaga, da se poleg roka za imenovanje nominacijske komisije jasno določi tudi rok za imenovanje prvih članov nadzornega sveta po uveljavitvi ZDRS in temu prilagodi rok za sprejetje prvih aktov upravljanja premoženja DRS.
 
 
 
Priloga št. 1: Priprava zakona o ustanovitvi neodvisnega demografskega rezervnega sklada
 
Priloga št. 2: Ustanovitev demografskega rezervnega sklada
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         Predsednik ZDUS
                                                                                                                             Janez Sušnik
 
 
 
 
 
 
Vročeno:
-        predsedniku RS, g. Borut Pahor,
-        predsedniku Vlade RS, dr. Miro Cerar,
-        predsedniku Državnega zbora RS, dr. Milan Brglez,
-        predsedniku Državnega sveta RS, mag. Mitja Bervar,
-        poslanskim skupinam,
-        ministrstvu za finance, mag. Mateja Vraničar Erman in
-        ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anja Kopač Mrak.

aktualno vse

22.12.2017 - Uspehi ZDUS in članstva v letu 2017

21.12.2017 - Na področju LGBT po mnenju udeležencev okrogle mize velika neozaveščenost

21.12.2017 - Finančni načrt Zpiza za leto 2018 predvideva 3,3-odstotno uskladitev pokojnin

21.12.2017 - Vabilo za sodelovanje v raziskavi Medicinske fakultete UL

21.12.2017 - Program Starejši za starejše v DU Senovo

20.12.2017 - Biti in ostati moramo enotna medgeneracijska družba

19.12.2017 - Vsakoletno srečanje starostnikov DU PIRAN

19.12.2017 - Mestna zveza upokojencev Ljubljana prejela priznanje Športne zveze Ljubljane

18.12.2017 - Dober dan: Nismo za staro šaro!

18.12.2017 - Odvetniki bodo ta teden nudili brezplačno svetovanje in mediacije

18.12.2017 - Varuh za neodvisen izvedenski organ pri pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju

15.12.2017 - Strokovni posvet »Položaj LGBT-starejših oseb v Sloveniji«

15.12.2017 - Zahteva ZDUS po rednem usklajevanju pokojnin

15.12.2017 - Naziv in listina Častni član ZDUS podeljen Rožci Šonc

14.12.2017 - DZ o predlogu prenove množičnega vrednotenja nepremičnin

14.12.2017 - Predsednik novoizvoljenega DS Alojz Kovšca

14.12.2017 - Program Dora odslej tudi za ženske iz koroških in savinjsko-šaleških občin

14.12.2017 - Podpis dogovora o medgeneracijskem sodelovanju

13.12.2017 - Na Kokrici je bil tradicionalni Dan pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske

13.12.2017 - Slovo od projekta Kooperative – iCareCoops

13.12.2017 - Skupščina ZZZS ni sprejela finančnega načrta za leto 2018

12.12.2017 - Za Nussdorferjevo izziv zagovorništvo otrok, za Lobnika ozaveščanje o diskriminaciji

12.12.2017 - Naj bo novo leto pot dobre volje, ljubezni in zdravja – Društvo upokojencev Brestanica

12.12.2017 - S kampanjo Sobivamo po Sloveniji

12.12.2017 - Nasilje nad starejšimi

12.12.2017 - Bizjak Mlakarjeva kritična do zanemarjanja področja starejših; Kopač Mrakova napoveduje izboljšanja

11.12.2017 - Srečanje predsednika ZDUS s seniorji SMC

11.12.2017 - Srečanje vodstva ZDUS z Zagovornikom načela enakosti

11.12.2017 - Ob mednarodnem dnevu se vrstijo pozivi k spoštovanju človekovih pravic vseh

11.12.2017 - Vabilo za medije ob Dnevu ZDUS

11.12.2017 - Vabilo na shod prekarcev v podporo delavkam in delavcem v trafikah

09.12.2017 - Predstavniki upokojenskih društev in zvez iz drugih držav na FŽO 2017

09.12.2017 - Ob zaključku leta PZDU Gorenjske za leto 2017

08.12.2017 - Osrednjepokrajinska zveza društev upokojencev v letu 2017

08.12.2017 - Primorske novice: Vroča juha

08.12.2017 - Naročniških razmerij ne sklepajte samo po telefonu!

08.12.2017 - Slavnostna podelitev nagrad in priznanj na področju socialnega varstva

07.12.2017 - Inovacije v zdravstvu naj izhajajo iz potreb bolnikov

07.12.2017 - Vlada o strategiji razvoja Slovenije do 2030

07.12.2017 - Vlada potrdila dvig nadomestila za invalidnost

07.12.2017 - Na okrogli mizi za zavedanje in spoštovanje človekovih pravic

06.12.2017 - Ne pozabite! 0,5 % dohodnine lahko tudi letos podarite ZDUS

06.12.2017 - Prostovoljstvo po mnenju predsednice Slovenske filantropije most med ljudmi in skupnostjo

06.12.2017 - Vedno težje gmotne razmere slovenskih upokojencev

06.12.2017 - Ministrica pri nas

06.12.2017 - Na posvetu za ustrezne odzive na demografske spremembe

06.12.2017 - Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem

05.12.2017 - Izzivi varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin

05.12.2017 - Z resolucijo programa duševnega zdravja več vlaganja v primar in preventivo

05.12.2017 - Mednarodni dan prostovoljstva pod geslom Prostovoljci tukaj in povsod pomagajo prvi

05.12.2017 - Delo: Starost, spol in revščina

05.12.2017 - Svet ZN za človekove pravice bo prihodnje leto vodil slovenski stalni predstavnik pri ZN

05.12.2017 - Z novim letom pri največjih operaterjih zvišanje cen

05.12.2017 - Zakonu za reševanje stanovanjske problematike invalidsko upokojenih policistov in veteranov na odboru velika podpora

04.12.2017 - Simbioza BTC City Lab: Vrata v informacijsko družbo za starejše

04.12.2017 - Sestanek med ZDU »Kozjansko« in vodstvom ZDUS ter PZDU

04.12.2017 - Teme staranja in položaj starejših v mednarodnih aktivnostih

04.12.2017 - Predstavitev DU Črnuče

04.12.2017 - Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem

03.12.2017 - Božiček za starejše (projekt Božiček za en dan)