Aktualno

Vodstvo ZDUS ne podpira morebitnega referenduma o noveli Zakona o zdravstveni dejavnosti

17.10.2017
 
 
 
Danes smo na Zvezi društev upokojencev Slovenije izvedli novinarsko konferenco in se dotaknili novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, seniorski olajšavi in predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah ZPIZ-2.
 
ZBIRANJE PODPISOV ZA RAZPIS REFERENDUMA O NOVELI ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI
 
Martin Toth, član ZDUS-ove Ekspertne skupine za zdravje, je dejal, da so upokojenci kot vsi starejši še posebej  zainteresirani za dogajanja na področju zdravstvenega varstva in zavarovanja ter celotnega socialnega varstva. Zato v ZDUS-u s posebno pozornostjo spremljajo pripravo nove zakonodaje na teh področjih. Dodal je, da zadnje dni poslušamo predvsem iz vrst zdravništva zahteve in predloge za razpis referenduma o zakonu o zdravstveni dejavnosti.
 
V vodstvu ZDUS te pobude skupine zdravnikov ne podpirajo. Prav tako ne podpirajo zahtev, da bi podeljevanje koncesij še bolj sprostili. Nasprotno! Mnenja so, da bi moralo podeljevanje koncesij potekati na podlagi razpisov potreb skladno z merili za določitev mreže javne zdravstvene službe. Ker le te v Sloveniji kljub zakonskim določilom nimamo, je tudi podeljevanje koncesij, ki so sestavni del te javne mreže, v neskladju z veljavno zakonodajo. 
   
ZDUS-ovo odklonilno stališče do pobude zdravnikov za referendum ne pomeni tudi odklonilnega stališča do zasebnega dela v mreži javne zdravstvene dejavnosti. Zahtevajo le ustrezno pravno ureditev možnosti opravljanja javne zdravstvene dejavnosti v obliki zasebnega dela po vzoru nekaterih evropskih držav (npr. Nemčije) ali oblik mešanega javno-zasebnega opravljanja programov, ki so financirani iz javnih sredstev (obveznega zavarovanja).
 
 
Menijo, da mora podeljevanje koncesij v prihodnje potekati skladno s potrebami na posameznih področjih in območjih, ugotovljenimi na podlagi meril za določitev mreže javne zdravstvene dejavnosti, in ne more biti prepuščeno ambicijam in željam posameznih izvajalcev ali okolij.
 
Ob podeljevanju koncesij je nujno zagotoviti jasno mejo med javno dejavnostjo, ki jo opravlja posamezni izvajalec, od morebitne zasebne dejavnosti in glede delovnega časa, finančnih sredstev itd. Privatna dejavnost bi se tako lahko opravljala le po opravljenih obveznostih do javnega sistema oziroma koncesijske pogodbe.
 
Izvajalci, ki pridobijo koncesijo, morajo biti glede svojih obveznosti izenačeni z izvajalci v javnih zavodih, kar velja za določanje njihovega programa dela, standardov, normativov, cene storitev in vključevanja v nujno medicinsko pomoč in dežurstva.   
 
Za pravno ureditev mešane javno-zasebne dejavnosti nam je lahko vzor ureditev v Nemčiji. Tam ni zdravstvenih domov in ne koncesionarjev in vso dejavnost na primarni ravni opravljajo zasebniki na neprofitni način. Za to pa bi bil potreben zakon oziroma spremembe Zakona o zdravniški službi ter o zdravstveni dejavnosti. 
 
POBUDA ZDUS ZA VRNITEV SENIORSKIH OLAJŠAV
 
Janez Sušnik, predsednik ZDUS, je dejal, da so na Zvezi društev upokojencev Slovenije že ob sprejemanju Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini v letu 2016 dali pobudo oz. predlog za uvedbo osebne olajšave za osebe po dopolnjenem 70. letu starosti – t. i. seniorsko olajšavo, ki jo je ukinil Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o dohodnini (Ur. list RS 96/2013). Uživalci pokojnin do višine 1.095,11 EUR so bili do spremembe zakona oproščeni plačila akontacije dohodnine, kar pomeni, da je imela nova določba vpliv na obračun pri višjih pokojninah.
 
Dejal je, da v skladu z navedenim na ZDUS-u predlagajo ponovno uvedbo seniorske olajšave, in sicer tako,  kot jo je določal Pravilnik o določitvi olajšav in lestvica za odmero dohodnine za leto 2013 (Ur. list 102 z dne 21. 12. 2012). Dvigne pa se naj starost iz 65 let na 70 let. Iz analize gmotnega položaja upokojencev je razvidno, da se stroški preživetja s starostjo dvigujejo, in sicer pri starosti 70 let za 11 % in naraščajo do 30 %. Tudi zato predlagajo, da se seniorska olajšava ponovno uvede in veljala za uživalce, ki bi izpolnili 70 let starosti.  
 
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZPIZ-2
 
Janez Sušnik je še predstavil predlog ter mnenje ZDUS-a glede predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah ZPIZ-2. Predlagajo, da se sprejme nova ureditev, ki zajema upoštevanje dobe, pridobljene s prostovoljno vključitvijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ker se jim po ZPIZ-2 doba, ki so jo pridobili s prostovoljnim vstopom v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred letom 2013, ni več štela na enak način, kot po predhodni ureditvi pred letom 2013.
 
ZPIZ-2, ki je začel veljati s 1. 1. 2013, je delavcem, ki so se prostovoljno vključili v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, da bi si zagotovili pravico do starostne pokojnine, sami plačevali prispevke z namenom ohranitve obsega pravic v zvezi s starostno upokojitvijo, kot jih je določala dotedanja zakonodaja, odvzel pričakovane pravice in se jim je zaradi uveljavitve ZPIZ-2 starostna pokojnina odložila.
 
Uživalec pokojnine, ki je z upoštevanjem časa prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje do 31. 12. 2013 uveljavil pravico do pokojnine, ki je zanj manj ugodna, lahko zahteva novo odmero pokojnine.
 
 
Dopolnitev zakona z novim 134.a členom je pobuda, da v primeru, ko delavec nima obračunanih prispevkov, ker njegov delodajalec krši zakon, delavec pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ne bo prikrajšan.
 
Za pridobitev pravice do pokojnine sta dva pogoja in sicer pokojninska doba in starost. Pridobivanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja je načeloma vezano na predhodno plačilo prispevkov. saj se v zavarovalno dobo v skladu s 133 čl. ZPIZ-2 štejejo zgolj obdobja zavarovanja, če so bili za to plačani prispevki.   Ne glede na to pravilo se po 134 čl. ZPIZ-2 štejejo tudi obdobja, v katerih  je delodajalec obračunal prispevke za obvezno zavarovanje od zavarovančeve plače, vendar jih ni plačal v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. To pomeni, da se delavcem v delovnem razmerju obdobja zavarovanja štejejo v pokojninsko dobo v celoti in se upoštevajo tako pri izpolnitvi pogojev in odmeri pravice. Če delodajalec ne naredi obračuna prispevkov za svojega delavca, naj bi v bodoče obračun prispevkov namesto delodajalca naredil ZPIZ in ta obračun posredoval FURS-u, ki bo delodajalca terjal za prispevke. S tem ko bo obračun narejen, bo delavec imel priznano pokojninsko dobo in ustrezne pravice. To pa ne velja za druge kategorije zavarovancev (samozaposlene, družabnike), ker so ti dolžni sami za sebe narediti obračun in plačati prispevke, v primerjavi s delavci v delovnem razmerju, ki običajno nimajo vpliva na delodajalca, da le-ta naredi obračun in plača prispevek.
 
 
Več informacij:
Zveza društev upokojencev Slovenije
Anja Šonc
01/519-41-17  

 

aktualno vse

22.12.2017 - Uspehi ZDUS in članstva v letu 2017

21.12.2017 - Na področju LGBT po mnenju udeležencev okrogle mize velika neozaveščenost

21.12.2017 - Finančni načrt Zpiza za leto 2018 predvideva 3,3-odstotno uskladitev pokojnin

21.12.2017 - Vabilo za sodelovanje v raziskavi Medicinske fakultete UL

21.12.2017 - Program Starejši za starejše v DU Senovo

20.12.2017 - Biti in ostati moramo enotna medgeneracijska družba

19.12.2017 - Vsakoletno srečanje starostnikov DU PIRAN

19.12.2017 - Mestna zveza upokojencev Ljubljana prejela priznanje Športne zveze Ljubljane

18.12.2017 - Dober dan: Nismo za staro šaro!

18.12.2017 - Odvetniki bodo ta teden nudili brezplačno svetovanje in mediacije

18.12.2017 - Varuh za neodvisen izvedenski organ pri pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju

15.12.2017 - Strokovni posvet »Položaj LGBT-starejših oseb v Sloveniji«

15.12.2017 - Zahteva ZDUS po rednem usklajevanju pokojnin

15.12.2017 - Naziv in listina Častni član ZDUS podeljen Rožci Šonc

14.12.2017 - DZ o predlogu prenove množičnega vrednotenja nepremičnin

14.12.2017 - Predsednik novoizvoljenega DS Alojz Kovšca

14.12.2017 - Program Dora odslej tudi za ženske iz koroških in savinjsko-šaleških občin

14.12.2017 - Podpis dogovora o medgeneracijskem sodelovanju

13.12.2017 - Na Kokrici je bil tradicionalni Dan pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske

13.12.2017 - Slovo od projekta Kooperative – iCareCoops

13.12.2017 - Skupščina ZZZS ni sprejela finančnega načrta za leto 2018

12.12.2017 - Za Nussdorferjevo izziv zagovorništvo otrok, za Lobnika ozaveščanje o diskriminaciji

12.12.2017 - Naj bo novo leto pot dobre volje, ljubezni in zdravja – Društvo upokojencev Brestanica

12.12.2017 - S kampanjo Sobivamo po Sloveniji

12.12.2017 - Nasilje nad starejšimi

12.12.2017 - Bizjak Mlakarjeva kritična do zanemarjanja področja starejših; Kopač Mrakova napoveduje izboljšanja

11.12.2017 - Srečanje predsednika ZDUS s seniorji SMC

11.12.2017 - Srečanje vodstva ZDUS z Zagovornikom načela enakosti

11.12.2017 - Ob mednarodnem dnevu se vrstijo pozivi k spoštovanju človekovih pravic vseh

11.12.2017 - Vabilo za medije ob Dnevu ZDUS

11.12.2017 - Vabilo na shod prekarcev v podporo delavkam in delavcem v trafikah

09.12.2017 - Predstavniki upokojenskih društev in zvez iz drugih držav na FŽO 2017

09.12.2017 - Ob zaključku leta PZDU Gorenjske za leto 2017

08.12.2017 - Osrednjepokrajinska zveza društev upokojencev v letu 2017

08.12.2017 - Primorske novice: Vroča juha

08.12.2017 - Naročniških razmerij ne sklepajte samo po telefonu!

08.12.2017 - Slavnostna podelitev nagrad in priznanj na področju socialnega varstva

07.12.2017 - Inovacije v zdravstvu naj izhajajo iz potreb bolnikov

07.12.2017 - Vlada o strategiji razvoja Slovenije do 2030

07.12.2017 - Vlada potrdila dvig nadomestila za invalidnost

07.12.2017 - Na okrogli mizi za zavedanje in spoštovanje človekovih pravic

06.12.2017 - Ne pozabite! 0,5 % dohodnine lahko tudi letos podarite ZDUS

06.12.2017 - Prostovoljstvo po mnenju predsednice Slovenske filantropije most med ljudmi in skupnostjo

06.12.2017 - Vedno težje gmotne razmere slovenskih upokojencev

06.12.2017 - Ministrica pri nas

06.12.2017 - Na posvetu za ustrezne odzive na demografske spremembe

06.12.2017 - Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem

05.12.2017 - Izzivi varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin

05.12.2017 - Z resolucijo programa duševnega zdravja več vlaganja v primar in preventivo

05.12.2017 - Mednarodni dan prostovoljstva pod geslom Prostovoljci tukaj in povsod pomagajo prvi

05.12.2017 - Delo: Starost, spol in revščina

05.12.2017 - Svet ZN za človekove pravice bo prihodnje leto vodil slovenski stalni predstavnik pri ZN

05.12.2017 - Z novim letom pri največjih operaterjih zvišanje cen

05.12.2017 - Zakonu za reševanje stanovanjske problematike invalidsko upokojenih policistov in veteranov na odboru velika podpora

04.12.2017 - Simbioza BTC City Lab: Vrata v informacijsko družbo za starejše

04.12.2017 - Sestanek med ZDU »Kozjansko« in vodstvom ZDUS ter PZDU

04.12.2017 - Teme staranja in položaj starejših v mednarodnih aktivnostih

04.12.2017 - Predstavitev DU Črnuče

04.12.2017 - Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem

03.12.2017 - Božiček za starejše (projekt Božiček za en dan)