Aktualno

ZDUS se zavzema za vsem dostopno in učinkovito zdravstveno varstvo in sistem

26.06.2017
 
 
Predsednik ZDUS, Janez Sušnik, je na današnji javni predstavitvi poudaril pomembnost ohranitve in zaščite javnega ter dostopnega zdravstvenega sistema. Poudaril je, da želi ZDUS pomagati ministrstvu ter da je nujno, da je zakon sprejet že v tem mandatu.
 
 
Na ZDUS-u menimo, da je veljavna ureditev področja zdravstvenega varstva zastarela in potrebna korenitih sprememb in dopolnitev. Po našem mnenju je potrebna celovita reforma, ki mora poseči na področje osebne in družbene skrbi in odgovornosti za zdravje, na področje solidarnosti in zdravstvenega zavarovanja, organizacije in izvajanja zdravstvene dejavnosti ter financiranja področja.
 
V okviru ZDUS se zavzemamo za ohranitev in izboljšanje javnega sistema socialne in zdravstvene varnosti, dolgoročno in finančno vzdržnost javnega sistema ob porazdelitvi ekonomskih tveganj med državo, delodajalce in državljane, za razvoj javne zdravstvene dejavnosti in njene mreže, v katerem bo imela ustrezno vlogo oziroma prednost preventiva, programi krepitve zdravja ter njena primarna raven, za večjo vlogo zavarovancev in zavezancev za plačevanje prispevkov pri določanju programov zdravstvenih storitev in pri urejanju odnosov s predstavniki izvajalcev zdravstvenih storitev, za jasno porazdelitev pristojnosti in odgovornosti med Vlado oziroma Ministrstvom za zdravje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje ter organizacijami oziroma združenji izvajalcev javne zdravstvene dejavnosti, za čim večjo dostopnost do zdravstvenih storitev v razumnih in ekonomsko možnih okvirih in  temu primeren obseg pravic ter za zakonodajo, ki bo preprečila mešanje javne in zasebne dejavnosti in neupravičeno prelivanje javnih virov v zasebne prihodke posameznikov. 
 
 
Skladno s temi stališči v ZDUS pričakujemo, da bo pripravljavec zakonskih sprememb pripravil predloge, s katerimi bo ustrezno urejeno zdravstveno zavarovanje in zdravstvena dejavnost, ki bosta zagotavljala največjo možno uspešnost in učinkovitost.
 
Ta stališča podaja ZDUS z namenom konstruktivno pomagati pripravljavcem reformnih sprememb in opozoriti na nekatera vprašanja, potrebe in pričakovanja starejše populacije naše države.
 
 
Ministrica za zdravje je dejala, da si želijo sprejem zakona ter da gleda le na interes pacientov. Omenila je obračunski model in storitve, ki sta potrebna korenitih sprememb. Omenila je, da nam grozijo nedobave zdravil, zaradi nakopičenih izgub. Poudarila je, da bodo pregledali ter obravnavali današnje predloge in jih vključili v zakon. 
 
 
Dušan Keber iz Ministrstva za zdravje je poudaril, da zavarovani osebi pripadajo tiste pravice, ki so utemeljene po zakonu. Dodal je, da bodo neplačniki zdravstvenih zavarovanj kaznovani na drug način in ne tako da ne bi prejeli zdravstvene storitve, ki jo potrebujejo. Omenil je varovalko pri otrocih, kjer bodo otroci zavarovani kot samostojne osebe, neodvisno od staršev (do 18. oz. 26. leta). Z novim predlogom (2,1 % bruto mesečnega dohodka) pri dopolnilnem zavarovanju, se poveča kupna moč upokojencev in je to koristno tudi za slovensko gospodarstvo. Strinja se s povečanjem javnega dohodka za zdravstvo. Kar se tiče nezavarovanih oseb je omenil, da bodo sedaj s tem zakonom to tudi uredili oz. drastično zmanjšali sedanjo številko. Strinja se, da bi morala biti pogajanja z izvajalci časovno omejena.
 
 
Francka Ćetković meni, da morajo pravice do namestitve v bolnici in zdravilišču ostati ter da morajo biti vse pravice jasno zapisane v zakonu. Meni, da mora ostati ZZZS avtonomen.
 
Tomaž Banovec je poudaril, da je potrebno spremeniti mentaliteto zastonjkarstva ter da moramo vsi nekaj prispevati. Poudaril je, da se moramo vsi zavedati, da država ne more in ne sme biti naš servis.
 
Anka Tominšek je poudarila, da je težava to, da je zakonodaja že napisana, vendar se ne upošteva oz. izvaja. Meni, da ne bi smeli ukiniti Skupščine ZZZS, če že govorimo o tem, da smo demokratična država. Dodala je, da je potrebna neka razumna participacija vseh prebivalcev in s tem ne bi kršili načela solidarnosti.
 
Jaka Bizjak iz Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je poudaril, da moramo izhajati iz potreb človeka in ne iz potreb sistema oz. financ. Meni, da je predlog Ministrstva za zdravje brez obrazložitev ter da ne upošteva povezanosti podsistemov države. Dodal je, da ni politične pripravljenosti, kar je po njegovem mnenju največja težava. Omenil je tudi težave zaposlenih v socialnih zavodih.
 
Foto: ZDUS
 
Ana Bilbija je dejala, da se bo država morala bolj posvetiti tudi robotizaciji in neomejenemu številu posredovalcev delovne sile.
 
Elda Rogelj iz Ministrstva za zdravje je dejala, da imajo tudi obrazložitve členov in analize. Poudarila je, da slonijo javna finančna sredstva pretežno na plačah ter da ni cikličnosti sredstev.
 
Marijan Papež iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je poudaril, da je jasno, da je zdravstvena reforma nujno potrebna. Tudi on meni, da bi lahko več sredstev pridobili od zavarovalnic.
 
Marjan Sušelj iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je poudaril, da je dejstvo, da je na področju zdravstva inflacija ter da le to terja dodatne vire in spremembe v organizaciji. Poudaril je, da si želi, da bi bili organi, zlasti organi ZZZS, tudi učinkoviti.
 
Predsednik ZDUS je razpravo zaključil z besedami, da je vsak mozaik, ki ga ZDUS in ostala civilna družba prispeva k zakonodaji, pomemben.
 

 

aktualno vse

20.01.2021 - STATISTIČNI VPRAŠALNIK ZA LETO 2020

15.10.2020 - SKUPNO SPOROČILO ZA MEDIJE Bruselj, Belgija - 13. oktober 2020 

29.09.2020 - OB MEDNARODNEM DNEVU STAREJŠIH Čedalje več starejših (65+) ocenjuje svoje zdravstveno stanje kot dobro

25.09.2020 - EU mora graditi boljši svet, še posebej za starejše!

08.06.2020 - POZIV ZDUS K RAZČIŠČEVANJU OKOLIŠČIN OBRAVNAVE OSKRBOVANCEV V DOMOVIH

11.04.2020 - ZDUS sprejela protokol o nadaljnjih ukrepih boja proti Covid -19 in informacijo za delo v PZDU in DU

10.04.2020 - Podpora pozivu Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

10.04.2020 - Izjava o podpori poziva Greenpeace

02.04.2020 - Žalostna vest

25.03.2020 - Obvestilo o pričetku postopka za zbiranje predlogov za priznanja

23.03.2020 - Odziv in predlogi ZDUS na predlog kriznega dodatka za upokojence

20.03.2020 - Ali je dvig plač funkcionarjev v aktulnih razmerah res preimeren ukrep!?!? Apel k preklicu!!!

12.03.2020 - Koordinatorji in prostovoljci programa Starejši za starejše

10.03.2020 - NOVO stališče glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa

06.03.2020 - Stališče glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa

28.02.2020 - Urice proze in poezije - srečanje literatov na Dnevih medgeneracijskega sožitja

14.02.2020 - Napovednik programa Dnevov medgeneracijskega sožitja 2020

14.02.2020 - Prijavite se na likovno kolonijo 2020 v Izoli

24.01.2020 - Pripombe ZDUS k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji - EVA 2020-2611-0001

22.01.2020 - Slovenska deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti

08.01.2020 - Vsebinski načrt dela ZDUS za leto 2020

23.12.2019 - Končni vrstni red Državnih športnih iger ZDUS 2019

20.12.2019 - Zbor članov ZDUS - 18. december 2019

20.12.2019 - Zbor članov Vzajemnega posmrtninskega sklada

10.12.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu človekovih pravic

10.12.2019 - Nikoli prestar za človekove pravice: nova komisija lahko pomaga izkoreniniti starizem!

09.12.2019 - Rokodelske delavnice Delfin 2019 v Izoli – RDD 2019

06.12.2019 - Statistično poročilo za leto 2019

28.11.2019 - Državnemu svetu predlog za veto na ZUPPJS2021

28.11.2019 - Pripombe ZDUS na predlog stanovanjskega zakona

22.11.2019 - PZDU Ljubljana z okolico včlanjena v ZDUS

22.11.2019 - Sistemski zakon je potrebno spoštovati

21.11.2019 - Mnenje strokovnega sveta in vodstva ZDUS

15.11.2019 - Donacija Lek d.d. delovanju programa Starejši za starejše

11.11.2019 - Stališče ZDUS glede Zakona o dolgotrajni oskrbi

11.11.2019 - Fotografski natečaj Dnevi medgeneracijskega sožitja 2020

11.11.2019 - Medgeneracijski natečaj za oblikovanje voščilnice 2020 "Moja hiška"

11.11.2019 - Medgeneracijski natečaj za izdelavo vezenega prtička 2020 "Ljubo doma kdor ga ima"

11.11.2019 - Prijave za Oder Sožitja na Dnevih medgeneracijskega sožitja 2020

30.10.2019 - Razpis za sofinanciranje organiziranih letovanj DU v hotelu Delfin, Izola v letu 2019

28.10.2019 - Zaključki strokovnega programa Dnevov medgeneracijskega sožitja 2019

11.10.2019 - Poslanci "Odzujfani" - Upokojenci vedno bolj "Zazujfani"

01.10.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu starejših

01.10.2019 - Zahteve ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v letu 2020

30.09.2019 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2019

26.09.2019 - Brošura Simbioza giba 2019 - jesen 2019

25.09.2019 - Nov Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov in novo pristopno člansko izjavo za včlanitev v društva.

24.09.2019 - Razpis o volitvah v ZDUS za preostalo mandatno obdobje 2019 - 2023 za dva podpredsednika ZDUS

20.09.2019 - Delavnica "Starejši pešči varni v prometu"

18.09.2019 - Revizijsko poročilo Računskega sodišča Skrb za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih.

02.09.2019 - Seznanitev z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

28.08.2019 - Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom

21.08.2019 - 4. DRAMSKE DELAVNICE ZDUS 27. september - 30. september 2019

21.08.2019 - Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor

20.08.2019 - Studio ob 17ih - Prostovoljstvo v Sloveniji

07.08.2019 - Intervju s predsednikom Zveze DUS Janezom Sušnikom

01.08.2019 - Približuje se rok za oddajo predlogov za priznanja ZDUS za leto 2019

31.07.2019 - Pripombe k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

24.07.2019 - Zveza DUS je v letu 2018 veliko aktivnosti izvedla s pomočjo prostovoljcev, posebej v okviru programa Starejši za starejše.

19.07.2019 - Razpis za izbor ljubiteljskih mojstric in mojstrov rokodelskih izdelkov, ki bodo vodili rokodelske delavnice Delfin 2019 – RDD 2019 1 in RDD 2019 2 V hotelu Delfin v Izoli